Новий статут ГО `Всеукраїнський союз ветеранів АТО`


ЗАТВЕРДЖЕНО” Позачерговими Загальними Зборами членів   ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО Протокол №1 від 19.10.2016 р.

                                                     СТАТУТ (нова редакція)    
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО”   код ЄДРПОУ: 39741576                                                            м. Миколаїв 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО” (далі - Організація) створена та діє у відповідності до Конституції України, Закону України “Про громадські обєднання” та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. 
1.2.Організація є добровільним громадським обєднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом. 
1.3.Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності. 1.4. Організація створена на невизначений термін. 
1.5. Повне найменування Організації: •        українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО”; Скорочене найменування: •        українською мовою - ГО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО”. 
1.6.Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами. 
1.7.Організація набула статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації. 
1.8.Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що реєструються у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством. 
1.9. Організація не відповідає за зобовязаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобовязаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобовязання.1.10.Організація поширює свою діяльність на територію України.   

2
. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ   

2.1.    Головною метою діяльності Організації є: захист прав і свобод, задоволеннясоціальних, економічних та інших інтересів,сприяння забезпеченню житлом, в тому числі покращенню житлових умов, членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО,сприяння в наданні оздоровчої, медичної, освітньої, психологічної, моральної та матеріальної допомоги членам Організації, в межах, що не суперечать законодавству, привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем військовослужбовців, їхніх родин, сприяння консолідації і координації зусиль військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, інвалідів бойових дій та АТО, сімей загиблих. 
2.2.    Основними завданнями та напрямками діяльності Організації, які спрямовані
на досягнення мети, є: 
•        сприяння забезпеченню житлом, в тому числі покращенню житлових умов, членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО; 
•        здійснення громадського аналізу чинного законодавства України, сприяння прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту учасників АТО, та бойових дій, та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;
•        сприяння підвищенню авторитету збройних сил України в суспільстві, вихованню у молоді та підлітків високих морально - етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Батьківщини; 
•         сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно військовослужбовців, добровольців, учасників АТО, сімей загиблих, учасників бойових дій, та інших; 
•         сприяння вдосконаленню системи соціального захисту населення, проведенню демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
•         сприяння підвищенню престижу професії військовослужбовця, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності військовослужбовців;
•         сприяння здійсненню оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також для сімей загиблих військовослужбовців та добровольців;
•         сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих військовослужбовців, підвищенню їх соціальної активності;
•         внесення пропозицій, розробки і прийняття законодавчих, інших нормативних документів органів влади для вирішення нагальних проблем, з якими стикаються учасники антитерористичної операції, бойових дій на Сході України та члени їх сімей, вдосконаленню їх пенсійного та іншого забезпечення;•         організація спілкування серед учасників АТО, комунікації учасників АТО з місцевими громадами, підтримання їх морально-психологічного стану, залучення учасників АТО до участі в патріотичному вихованні молоді, представників Збройних Сил України та правоохоронних органів, контролі дотриманні ними законності у взаємовідносинами з громадянами;
•         сприяння належному догляду за пораненими учасниками АТО, які перебувають на лікуванні, проведенню соціально-психологічній адаптації і реабілітації воїнів, які повернулися із зони проведення АТО (бойових дій); 
•         залучення добровільних пожертв (коштів) на потреби вирішення проблем учасників АТО та членів їх сімей;
•         представництво та захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та органах самоврядування, військових підрозділах, правоохоронних органах, судах, прокуратурі, СБУ. підприємствах, установах, організаціях, закладах усіх форм власності, пенсійних органах; 
•         організація і проведення соціальних активностей з метою позиціонування проблемних питань своїх членів та захисту законних інтересів, прав та свобод учасників АТО (бойових дій на Сході України), членів їх сімей (шляхом сприяння в проведенні заходів благодійності, милосердя, нарад, масових заходів, проведенням зустрічей з громадами, представниками засобів масової інформації, виставок, концертів, урочистостей, з представниками урядів іноземних урядів та організацій, фірм, фондів, фундацій, взаємодія з якими може надати реальні результати у вирішенні болючих проблемних питань учасників АТО та членів їх сімей, тощо);
•         участь членів у контролі за роботою органів державної влади та органів місцевого самоврядування через відповідні Громадські ради цих органів;
•         сприяння залученню учасників АТО, які отримали поранення чи мають у результаті виконання свого військового обовязку фізичні обмеження (інвалідність) до необтяжливої трудової діяльності або громадській діяльності:
•         сприяння в наданні волонтерської допомоги (сприяння збору волонтерської допомоги) підрозділам Збройних Сил України. Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, інших воєнізованих формувань (організацій), які виконують свій конституційний обовязок в зоні проведення антитерористичної операції;
•         сприяння наданню в межах, що не суперечить законодавству, всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам сімей загиблих, в тому числі організаційної, консультативної та іншої допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем; 
•         сприяння розшуку військовополонених і тих, хто пропав безвісті; 
•         сприяння мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права.
2.3. Для виконання завдань Організація в установленому порядку має право:
•         виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, укладати правочини, виступати стороною цивільно-правових договорів та угод, виступати замовником будівництва житла для членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО, виступати землекористувачем за договорами на право користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію) житла для членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО,•         через створені Організацією госпрозрахункові організації та підприємства, в тому числі із статусом юридичної особи, здійснювати господарську та іншу комерційну (підприємницьку) діяльність, виключно для виконання статутних завдань і цілей Організації;
•         представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; 
•         брати участь у політичній діяльності, проводити мирні зібрання; 
•         здійснювати інформування, консультування, ознайомлення з правових питань членів Організації;•         ідейно, організаційно та консультативно підтримувати інші обєднання громадян, надавати допомогу в їх створенні; 
•         сприяти реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішенню побутових та інших проблем членів Організації; 
•         проводити самостійно або спільно з органами державної влади та громадськими організаціями конгреси, конференції, семінари, неприбуткові виставки та інші заходи (в тому числі міжнародні);
•         організовувати та здійснювати співробітництво з ветеранськими організаціями іноземних держав, здійснювати інші міжнародні звязки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством;
•         створювати та брати участь у діяльності благодійних фондів, метою яких є надання благодійної допомоги учасникам АТО, військовослужбовцям, інвалідам АТО, учасникам бойових дій. членам сімей загиблих, військовополонених і тих. хто пропав безвісті під час проведення АТО; 
•         одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
•         вносити пропозиції до органів влади і управління; 
•         розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
•         засновувати засоби масової інформації.  

3.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
3.1. Діяльність Організації базується на принципах: 
•           добровільності;
•           самоврядності;
•           вільного вибору території діяльності;
•           рівності перед законом; 
•           відсутності майнового інтересу її членів (учасників);
•           прозорості, відкритості та публічності; 
•       поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
•       колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обовязків та доручень;
•       виборності всіх керівних органів Організації;
•       періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
•       відкритості, гласності, прозорості;
•       свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; 
•       обовязковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих. 
3.2.    Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації. 
  4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ   
4.1.Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації. 
4.2.Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на імя Голови Ради Організації про бажання стати членом Організації.
4.3. Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.
4.4. Члени Організації мають право:
•       обирати і бути обраними до складу керівних органів Організації; 
•       брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані; 
•       вносити пропозиції до керівних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийнятгя більшістю відповідного рішення;
•       на участь у зборах, засіданнях керівних органів; 
•       одержувати інформацію з питань діяльності Організації: 
•       вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняггя рішень з цих питань: 
•       висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Організації;
•       брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації; 
•       на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
• вільно виходити Організації за власною письмовою заявою. 
4.5.Члени Організації зобовязані: 
•       виконувати вимоги цього Статуту;
•      брати активну участь у виконанні рішень керівних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету; 
•      сплачувати внески; 
4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.7.За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це Голови Ради Організації. 
4.8. Член Організації може бути виключений, крім підстав, вказаних у пункті 4.7 цього Статуту: •      за власним бажанням, шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;
•      смерті члена Організації.   
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯОРГАНІЗАЦІЇ   

5.1. Органами управління Організації є: 
•      Загальні Збори членів (далі за текстом - Загальні Збори).
•      Рада Організації,
• Голова Ради Організації. 
5.2.Загальні збори 
5.2.1.Загальні збори - найвищий орган управління Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік.
5.2.2.    Чергові Загальні Збори проводяться в грудні кожного року.
5.2.3.    Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Голови Ради Організації або 10% членів Організації. 
5.2.4.    Повідомлення про Загальні Збори вчиняється шляхом направлення рекомендованим листом письмового повідомлення на адресу члена Організації не пізніше ніж за три тижні до засідання Загальних Зборів. 
Повідомлення має містити:
•      дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди має прибути член Організації) проведення Загальних Зборів; 
•      час початку і закінчення реєстрації членів Організації для участі у загальних зборах; 
•      перелік питань порядку денного. Загальні Збори членів Організації проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Організації.
5.2.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів Організації. Крім, рішення про припинення діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації, затвердження Статуту, відчуження майна Організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, які приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх членів Організації. 
5.2.6. До виключної компетенції Загальних Зборів, які не можуть бути передані іншим органам Організації, належать: 
•      затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації; 
•      затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
•       заслуховування звітів керівних органів Організації:
•       ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
•       розпорядження коштами та майном Організації;
•       призначення ліквідаційної комісії та її голови;
•       обрання Ради Організації строком на 2 роки;
•       обрання Голови Ради Організації строком на 2 роки;
•       розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осібОрганізації та надання у місячний термін відповіді за наслідками розгляду скарги;
•       вжиття заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.5.2.7. Ведення протоколів Загальних зборів Організації та їхнє зберігання організовується Головою Ради Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації. Будь-який член Організації має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу Зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджуються Загальними зборами. 
5.3.У період між Зборами діяльністю Організації керує Рада Організації.
5.3.1.     Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Загальних зборах, які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.
5.3.2.     Рада Організації:
•       організує виконання рішень загальних зборів:
•       забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів: 
•       керує поточною діяльністю Організації;
•       розподіляє обовязки між членами Ради Організації; 
•       приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків; 
•       затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
•       готує документи загальних зборів; 
•       займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів; 
•       ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів; 
•       приймає рішення про заснування та ліквідовідацію друкованих засобів масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;
•       веде інформаційну політику;
•       може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).5.3.3. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Організації або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів. Скликання відбувається шляхом повідомлення члена Ради Організації по телефону.
5.3.4. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Ради і обміну факсограмами, повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Ради Організації. За рішенням Ради Організації засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. У разі прийняття такого рішення Рада Організації розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Радою Організації із застосуванням засобів зв’язку оформлюється протоколом не пізніше наступного дня; 
5.3.5.Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів; 
5.3.6. Кількісний та персональний склад Ради Організації визначається Загальними Зборами Організації.5.4.   У період між Зборами, засіданнями Ради Організації, поточною діяльністю Організації керуєГолова Ради, який є керівником Організації та входить до складу Ради Організації за посадою. Голова Ради може мати заступників. Перший заступник обирається на Загальних зборах Організації терміном на два роки.5.4.1. Голова Ради обирається Загальними зборами терміном на два роки; 
5.4.2. Голова Ради Організації: •       здійснює загальне керівництво Організацією. Радою Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників; 
•       без доручення представляє Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію вофіційних стосунках з державними органами, громадськими обєднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права; 
•      підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи; 
•      має право на скликання Загальних Зборів; 
•      звітує перед Загальними Зборами;
•      виконує інші обовязки покладені на нього Радою Організації чи Загальними зборами.
5.4.3. Перший заступник голови Ради Організації •без доручення представляє Організацію під час відсутноств Голови Ради Організації
•   звітує перед Загальними Зборами; 
•   виконує обовязки покладені на нього Радою Організації, Загальними зборами чи Головою Ради Організації. 
5.5. Ревізійна Комісія. 
5.5.1. Контрольним органом Організації є її Ревізійна комісія, яка складається з трьох членів Організації, які обираються Загальними зборами на термін, не більший, ніж два роки із членів Організації.Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова Ради та члени Ради Організації. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.
5.5.2. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем основної діяльності Організації та створених за її участю підприємств. 
5.5.3. Ревізійна Комісія: - здійснює контроль за дотриманням положень Статуту та фінансової діяльності Організації; - розглядає заяви про порушення членами Організації або їх керівними органами норм Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Організації; - вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих усних та письмових пояснень; - перевіряє виконання бюджету органами управління Організації; - проводить ревізію фінансово-господарчої діяльності Організації, її осередків; - направляє результати перевірок Раді Організації та Загальним Зборам Організації. - звітує перед Зборами про результати своєї діяльності. 
5.5.4. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів). 
5.5.5. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується законами України та цим Статутом.
5.6. Порядок звітування органів управління Організації. 
5.6.1.Органи управління Організації зобов’язані звітувати перед членами Організації у частині покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації на чергових Загальних зборах членів Організації. 
5.6.2.Голова Ради Організації звітує про діяльність Організації не менш ніж один раз на шість місяців перед Радою Організації, і не менш ніж один раз на два роки – перед Загальними зборами.
5.6.3. Члени Ради Організації звітують Голові Ради Організаціїна його вимогу. 
5.6.4. Органи управління Організації забезпечують для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання. Органи управління Організації мають у 30-денний термін надавати письмово або електронною поштою на запити членів Організації інформацію щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань Організації. 
5.6.5. Між засіданнями Загальних зборів Голова Ради Організації інформує Раду Організації про поточну діяльність Організації на чергових засіданнях Ради Організації.   

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ  
6.1.Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Ради Організації (Ради Організації), Першого заступника голови Ради Організації або  Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме: 
6.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Організації- первинна скарга подається до Голови Ради Організації (Ради Організації), який зобовязаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобовязані розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обовязковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 
6.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради Організації (Ради Організації) - первинна скарга подається до Загальних зборів, які зобовязані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обовязковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги; 
6.1.3. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації- до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.   

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА  
7.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації. 
7.2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації. 
7.3.Організація не несе відповідальності за зобовязаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобовязаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.
7.4. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації. 
7.5. Джерелами надходження та формування майна Організації є: 
7.5.1. Членські внески; 7.5.2. Благодійні пожертвування;
7.5.3. Безповоротна фінансова та інша допомога; 
7.5.4. Прибуток, отриманий від діяльності, передбаченої цим Статутом; 
7.5.5.  Фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону; 
7.5.6.  Кошти на реалізацію конкретних статутних програм (заходів, проектів тощо); 
7.5.7.  Пасивні доходи; 
7.5.8.  Кошти та інше майно, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набутого в результаті підприємницької діяльності Організації або створених юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданого у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;
7.5.9. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
7.6 Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України. 
7.7. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації чи один одного. Члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов’язаннями. 
7.8. Внутрішніми нормативними актами Організація може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.7.9. Доходи Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в статуті Організації, а саме: 
7.9.1. Видатки на утримання, та забезпечення власної діяльності та потреб Організації спрямовуються на:-       Оплату орендних платежів приміщення для розміщення офісу та органів управління Організації;
-       Придбання канцелярських товарів, малоцінних швидкознищуючих предметів, оргтехніки, комп’ютерної техніки, комплектуючих, оплату їх сервісного обслуговування та ремонту; 
-       Виплату заробітної плати найманим працівникам Організації, в тому числі тим, хто  призначений (обраний) на посади на підставі цього Статуту; 
-       Сплату податків, зборів, внесків з фонду заробітної плати, інші відрахування на соціальні заходи;-       Оплату послуг зв’язку, послуг охорони офісу, інших наданих послуг;
-       Оплата орендних платежів за оренду Організацією автотранспортних засобів, їх технічне обслуговування та ремонт; 
-       Придбання паливно-мастильних матеріалів;
-       Цільове фінансування капітальних інвестицій (придбання основних засобів та матеріальних активів);-       Придбання майнових і немайнових прав відповідно до законодавства; 
-       Оплату витрат на відрядження, які підтверджені відповідними первинними документами. 
7.9.2. Фінансування реалізації мети (цілей) та напрямків діяльності Організації, в тому числі щодо (включаючи, але не виключно):
•  сприяння забезпеченню житлом, в тому числі покращенню житлових умов членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО;
•  замовлення будівництва житла для членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО, укладення договорів на право користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію) житла для членів Організації, учасників АТО та бойових дій, їх сімей, сімей загиблих в АТО,• здійснення відповідно до закону підприємницької діяльності, в тому числі через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства),  що відповідає меті Організації та сприяє її досягненню, виключно для виконання статутних завдань і цілей Організації; 
• проведення масовихмирних заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо); 
• проведення конгресів, конференцій, семінарів, неприбуткових виставок та інших заходів (в тому числі міжнародних); •  створення благодійних фондів, метою яких є надання благодійної допомоги учасникам АТО, військовослужбовцям, інвалідам АТО, учасникам бойових дій. членам сімей загиблих, військовополонених і тих. хто пропав безвісті під час проведення АТО;
• заснування засобів масової інформації; 
7.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 
7.11. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. У разі недотримання Організацією положень пункту 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України Організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду звіт про використання отриманих доходів (прибутків) за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. 
7.12. Річний звіт Організації та баланс складаються у строки, визначені чинним законодавством України і подаються на затвердження Загальних зборів Організації.
 7.13.  Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах обовязкової
16 Лис о 8:45